Doświadczenie

 • PRZYKŁADOWE REALIZACJE:

 Projekty regulacji rzek i potoków

 • Odcinkowa regulacja rzeki Białej w Bielsku Białej (projekt wspólny OLBRYCH-MALIK s.c)                 
 • Usuwanie szkód powodziowych na rzece Wilga w km 8+120-8+620  miasto Kraków (Opatkowice), gm. Kraków, pow. Kraków

 

 • Przełożenie potoku Szklarka w m. Jerzmanowice
 • Przebudowa potoku Mała Puszcza w m. Porąbka

Przebudowa koryta potoku Mała Puszcza - plan sytuacyjny

Projekty modernizacji obwałowań

 • Usuwanie szkód powodziowych w lewym wale  rzeki Wisły w km 40+670 ÷ 41+470 w miejscowości Kłokoczyn (Machaczki), gm. Czernichów, powiat krakowski
 • Usuwanie szkód powodziowych w prawym wale rzeki Szreniawy km 0+000 - 2+000 na dł. 2,0 km m. Witów, gm. Koszyce, pow. proszowicki

 Projekty inne

 • Projekt kładki pieszej w Andrychowie 

 

 • Koncepcja odwodnienia drogi gminnej i zalewanych posesji w miejscowości Sierosławice
 • Koncepcja odprowadzenia wód opadowych z odwodnienia ulic Centralnej, Słonecznej i Stromej  w miejscowości Wielka Wieś

 Dokumentacje hydrologiczne

 • Obliczenia hydrologiczne  i hydrauliczne dla obiektów mostowych i przepustów w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i linii nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa, etap I odcinek Rzeszów – Jarosław”
 • Obliczenia hydrologiczne  i hydrauliczne dla przepustów w ramach inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Kożuchów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297”
 • Dokumentacja hydrologiczna do wniosku o zmianę strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej na rzece Skawince.

 Wyznaczenie stref zalewowych


 • Analiza warunków hydraulicznych w dolinie rzeki Wisłoki w km 69+614 ÷ 71+600 w m. Pilzno, gm. Pilzno, pow. dębicki woj. podkarpackie

 

 

 • Analiza warunków hydraulicznych w dolinie Wisłoki w km 34+700÷ 36+700  w m. Przecław gm. Przecław, pow. mielecki, woj. podkarpackie

 • Analiza warunków hydraulicznych w dolinie Wisłoka w km 35+731÷ 38+338  w m. Wola Dalsza, Smolarzyny gm. Białobrzegi, Żołynia, pow. łańcucki woj. Podkarpackie

 Obliczenia filtracji budowli ziemnych (zapory, wały)


Wykonanie: pablonet.pl